Visualització de contingut web

Canvi de Nom i/o Cognoms

IMPOSICIÓ DE NOMS I COGNOMS

Les persones són designades pel seu nom i cognoms, patern i matern, que la Llei empara davant de tots ( l'orde pot invertir-se).

1. LA IMPOSICIÓ DEL NOM AL XIQUET DE BOLQUERS

En la inscripció s'expressarà el nom que es dóna al nascut, si bé no es podran imposar més de dos noms simples o d'un compost. Quan s'imposen dos noms simples, aquests s'uniran per un guió.

Queden prohibits els noms que objectivament perjudiquen la persona,els que facen confusa la identificació (per exemple tractar d'imposar un cognom com a nom) i els que induïsquen a error quant al sexe.
Es considera que perjudiquen objectivament la persona els noms propis que, per si o en combinació amb els cognoms, resulten contraris al decor (vegeu Caín, per les seues connotacions de maldat; o Mandarina, per poder provocar burles cap a la seua portadora)

Des del dia 17 de març de 2007, ja poden imposar-se noms com Pepe, Nacho, Inma, Charo, Paco, Chimo, etc

D'altra banda, no pot imposar-se al nascut noms que tinga un dels seus germans, llevat que hagueren mort, així com tampoc la seua traducció usual a una altra llengua.

2. L'ORDE DELS COGNOMS

La norma general és que el primer cognom d'un espanyol és el primer del pare i segon cognom el primer dels personals de la mare, encara que siga estrangera, però l'article 109 del Codi Civil preveu la possibilitat que els pares, de mutu acord, determinen que el primer cognom del nascut siga el de la mare, i segon, el del pare

La sol·licitud dels pares per a atribuir als seus fills xiquets de bolquers el primer cognom matern i, el segon patern ha d'exercitar-se abans de la inscripció. 

L'orde dels cognoms establit per a primera inscripció de naixement determina l'orde per a la inscripció dels posteriors naixements amb idèntica filiació. És a dir, si s'invertix el cognom del primer fill, s'haurà de seguir este mateix orde per a tots els fills que nasquen després.

En els supòsits de naixement amb una sola filiació reconeguda, aquesta determina els cognoms, i el progenitor que reconega la seua condició de tal podrà determinar, alhora de la inscripció, l'orde dels cognoms.

INVERSIÓ DE COGNOMS PER A MAJORS D'EDAT

Aconseguida la majoria d'edat o l'emancipació, el fill podrà sol·licitar la inversió de l'orde dels cognoms per mitjà d'una simple compareixença davant de l'encarregat del registre civil del seu domicili i no produïx cap efecte mentres no s'inscriga.

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR PER A LA INVERSIÓ DE COGNOMS D'UN MAJOR D'EDAT:

 1. D.N.I. i fotocòpia de qui efectua la petició
 2. Certificat literal de naixement de la persona interessada actualitzada (menys de tres mesos).
 3. Llibre de família i fotocòpia (si qui ho promou és casat/ada, separat/ada, viudo/a o té fills).
 4. Ha de notificar-se al cònjuge i fills/filles majors d'edat, que podran sol·licitar que els atanya o no (termini de dos mesos que preveu l'article 217.3 del Reglament del Registre Civil).

ELS COGNOMS DE L'ADOPTAT

Conforme a l'article 204 del Reglament del Registre Civil l'adoptant transmet el primer cognom als descendents. El canvi de cognoms per adopció afecta als subjectes a la pàtria potestat de l'adoptat i també als altres descendents que expressament ho consentisquen (...).

Per la seua banda, l'article 201 RRC establix que l'adoptat per una sola persona tindrà pel seu orde els cognoms de l'adoptant. S'exceptuen el cas en què u dels cònjuges adopte el fill del seu consort, encara que haja mort i aquell en què l'única adoptant siga dona. En aquest últim cas, podrà invertir-se l'orde amb el consentiment de l'adoptant i de l'adoptat, si és major d'edat (...) Es presentarà dins dels dos mesos següents a la inscripció de filiació, o si és el cas, a la majoria d'edat

ON: lloc de presentació: només es presentarà al registre civil de la ciutat on s'està empadronat.

DOCUMENTS A APORTAR PER AL CANVI DE COGNOMS PELS DE QUI TINGUERA ADOPTAT, AFILLAT O ACOLLIT DE FET LA PERSONA SOL·LICITANT

 1. DNI i fotocòpia de qui promou l'expedient (en el cas que es tracte de menor d'edat, DNI dels pares i del menor d'edat, si en té).
 2. Certificat d'empadronament (del sol·licitant, o dels pares i del menor) de l'Ajuntament.
 3. Certificat literal de naixement de la persona per a la qual se sol·licita el canvi.
 4. Certificat literal de naixement de qui provinga el cognom que es pretén.
 5. Llibre de família i fotocòpia (si el promotor és casat, separat, viudo o té fills).
 6. Documents acreditatius de situació de fet (ús habitual) no creada per la persona interessada.
 7. El titular del cognom haurà de donar el seu consentiment, o si haguera mort, els seus hereus, així com el cònjuge i descendents del titular del cognom.
 8. Si hi ha fills majors d'edat, hauran de ser notificats perquè manifesten el seu consentiment o no al fet que el canvi pretés, en el cas d'acordar-se, els afecte.
 9. Escrit amb les mencions d'identitat del promotor i dels qui tinguen interés legítim, en què s'expose succintament i numeradament els fets, les proves i diligències que acompanye i propose i els fonaments de dret, i s'haurà de fixar amb claredat i precisió el que es demana.

3 .CANVI DE NOM I COGNOMS

Pots sol·licitar al registre civil del teu domicili, previ expedient:

 1. El canvi de cognom "Expósito" o altres d'anàlegs, indicadors d'origen desconegut, per un altre que pertanga al peticionari o, si no n'hi ha, per un cognom d'ús corrent.
 2. El de noms i cognoms imposats amb infracció de les normes establides.
 3. La conservació pel fill o els seus descendents dels cognoms que van usar, sempre que insten el procediment dins dels dos mesos següents a la inscripció de la filiació o, si és el cas, a la majoria d'edat.
 4. El canvi de nom propi per l'usat habitualment.
 5. La traducció de nom estranger o adequació gràfica a les llengües espanyoles de la fonètica de cognom també estranger.

Tingues en compte que el canvi de cognoms afecta els subjectes a la pàtria potestat de la persona que sol·licita el canvi, i també als altres descendents que expressament ho consentisquen.

En el cas que el sol·licitant de l'autorització del canvi dels seus cognoms siga objecte de violència de gènere, podrà accedir-se al canvi per Orde del Ministre de Justícia. Per a això haurà d'acreditar-se que la persona que al·legue ser objecte de violència de gènere ha obtingut alguna mesura cautelar de protecció judicial en l'esmentat àmbit.

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR PER AL CANVI DE NOM PROPI PER ÚS HABITUAL

 1. D.N.I. i fotocòpia de qui promou l'expedient (en el cas que es tracte del canvi d'un menor d'edat, D.N.I. dels pares i del menor d'edat, si en té).
 2. Certificat d'empadronament (de la persona sol·licitant, o dels pares i del menor) de l'Ajuntament.
 3. Certificat literal de naixement de la persona interessada actualitzat (menys de tres mesos).
 4. Llibre de família i fotocòpia (si qui ho promou és casat/ada, separat/ada, viudo/a o té fills).
 5. Si es tracta de major d'edat, llibre de família dels pares.
 6. Si es tracta de menor d'edat, però major de dotze anys, ha de ser oït el menor.
 7. Aportar PROVA DOCUMENTAL acreditativa de l'ús habitual del nom que pretén canviar, que correspondrà a un període mínim de DOS ANYS.
 8. Han de ser notificades les persones interessades en l'expedient (cònjuge, fills majors d'edat, mare de fills menors d'edat).

DOCUMENTS A APORTAR PER A LA SUBSTITUCIÓ DE NOM PER EQUIVALENT ONOMÀSTIC EN LLENGUA AUTONÒMICA

(NOMÉS ES PRESENTARÀ AL REGISTRE CIVIL DEL SEU DOMICILI O ON ESTIGA INSCRITA)

MAJORS D'EDAT

 1. D.N.I. i fotocòpia de qui promou l'expedient (en el cas que es tracte del canvi d'un menor d'edat, D.N.I. dels pares i del menor d'edat, si en té).
 2. Certificat literal de naixement de la persona interessada actualitzat (menys de tres mesos).
 3. Llibre de família i fotocòpia (si qui ho promou és casat/ada, separat/ada, viudo/a o té fills).
 4. Llibre de família dels pares.
 5. Han de ser notificades les persones interessades en l'expedient (cònjuge, fills majors d'edat, mare de fills menors d'edat).

MENORS D'EDAT

 1. La petició ha de ser formulada pels pares (AMBDÓS), que compareixeran amb D.N.I. i fotocòpia.
 2. Certificat literal de naixement de la persona afectada/actualitzada (menys de tres mesos).
 3. Llibre de família i fotocòpia.
 4. Si es tracta de menor d'edat, però major de dotze anys, ha de ser oït el menor.

REGULARITZACIÓ ORTOGRÀFICA DE COGNOMS

(NOMÉS ES PRESENTARÀ AL REGISTRE CIVIL DEL SEU DOMICILI O ON ESTIGA INSCRITA)

 1. D.N.I. i fotocòpia de qui la sol·licita.
 2. Certificat literal de naixement de la persona interessada actualitzat (menys de tres mesos).
 3. Llibre de família i fotocòpia (si qui ho promou és casat/ada, separat/ada, viudo/a o té fills).
 4. Es notificarà a les persones interessades (cònjuges, - o si hi ha fills menors d'edat, al pare/mare, independentment de l'estat civil actual que tinguen) i fills majors d'edat. Als fills menors d'edat els afecta la regularització.
 5. Informe lingüístic expedit per la Secció d'Onomàstica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, sítia al Monestir de Sant Miquel dels Reis (Tlfno: 96-3874023) (avl@gva.es), acreditatiu de la grafia exacta del cognom i que aquest és inequívocament valencià.

IMPORTANT! Has de saber...

Aquesta petició és exclusivament per a aquells cognoms inequívocament valencians, que estiguen mal escrits, p.ex: Alemañ per ALEMANY, però no per a la resta de casos, p.ej. Pascual per PASQUAL, atés que no es tracta d'un cognom únicament valencià)

4. LA IMPOSICIÓ I EL CANVI O RECTIFICACIÓ DE NOM I COGNOMS PER A ESTRANGERS

Els nom i cognoms dels estrangers són regits per la Llei personal, determinada per la seua nacionalitat, per la qual cosa a l'hora d'inscriure al Registre Civil espanyol els seus fills xiquets de bolquers, no s'apliquen les normes que regixen per als espanyols, per la qual cosa el Registre Civil espanyol no podrà concedir cap canvi ni modificació de tals noms o cognoms, quan afecten ciutadans estrangers. No obstant això, pot rectificar-se o canviar-se al Registre els noms i cognoms que corresponguen a un estranger, per aplicació de la seua Llei nacional, sempre que l'esmentada persona estrangera acredite, amb documents oficials del seu país, la nacionalitat i el canvi que haja d'efectuar-se en la inscripció del seu nom o cognom, i això sense necessitat d'expedient i en virtut de la sola sol·licitud i de la documentació autèntica estrangera indicada.

5. RÈGIM DE COGNOMS PER A L'ESTRANGER QUE ADQUIRIX LA NACIONALITAT ESPANYOLA

En principi, l'estranger amb filiació determinada que adquirix la nacionalitat espanyola, ha d'inscriure's al Registre Civil espanyol amb els cognoms fixats per tal filiació, segons les lleis espanyoles. Ara bé, un estranger naturalitzat espanyol pot conservar els cognoms que l'identificaven legalment per aplicació de la seua llei personal anterior, sempre que ho sol·licite en l'acte d'adquisició de la nacionalitat espanyola o dins dels dos mesos següents a l'adquisició o a la majoria d'edat. En aquest cas, no podrà exercitar després la facultat que concedix a tot espanyol l'article 109 del Codi Civil per a invertir els seus cognoms, en arribar a la majoria d'edat

A més, si en el país estranger en qüestió aquests cognoms tenen acabaments distints masculins o femenins segons el sexe, ha de consignar-se la variant respectiva en la inscripció de naixement.

6. ELS NOMS DE PARE O MARE IMPOSATS A EFECTES MERAMENT IDENTIFICADORS EN LES INSCRIPCIONS DE NAIXEMENT AMB UNA SOLA FILIACIÓ

A petició de l'interessat major d'edat o de qui tinga la representació legal del menor, se suprimiran al Registre els noms de la mare o pare que s'hagueren escrit als efectes identificadors. De la mateixa manera, qui tinga la representació legal del menor d'edat podrà decidir en qualsevol moment que no arriben a consignar-se tals noms propis de la mare o pare a l'efecte d'identificar la persona