Visualització de contingut web

Emancipacions

Els pares, o els qui exercisquen la pàtria potestat, poden concedir l'emancipació al menor que tinga 16 anys complits i la consentisca, i s'haurà d'inscriure al registre civil, en virtut d'escriptura o de compareixença davant de l'encarregat del registre.

REQUISITS:

  • La compareixença davant de l'encarregat del Registre Civil han de realitzar-la els titulars de la pàtria potestat i el menor d'edat (major de 16 anys), que haurà de prestar el seu consentiment.

DOCUMENTACIÓ:

  • Certificat literal de naixement del menor o llibre de família dels pares.
  • Certificat d'empadronament.
  • D.N.I. original o document d'identificació de tots els compareixents.