Visualització de contingut web

Matrimoni Civil

Què necessite per a casar-me civilment?

 • Hauràs de comparéixer amb la teua parella, acompanyats d'un testimoni, i tots proveïts del document nacional d'identitat, al Registre Civil.
 • Cal per a la tramitació de l'expedient al Registre Civil, que almenys un dels dos estiga empadronat a la localitat.
 • Haureu d'aportar, en tot cas, els documents següents:
  • Certificats literals de naixement dels contraents expedido como máximo con 6 meses de antigüedad.
  • Certificats d'empadronament històric dels dos últims anys.
  • D.N.I., N.I.E. o passaport o una fotocòpia d'aquest.

ATENCIÓ!!... 

Has de saber que en el cas que un dels dos siga:

 • DIVORCIAT: Hauràs d'aportar, a més de l'anterior, el certificat del matrimoni anterior amb nota de divorci.
 • VIUDO: Caldrà aportar el certificat del matrimoni anterior i de defunció del cònjuge.
 • ESTRANGER: Hauràs d'aportar certificat original de naixement (traduït, si és el cas) i legalitzat per l'autoritat competent del seu país, i passaport en vigor i fotocòpia d'aquest.