Visualització de contingut web

Xiquets de bolquers

Què necessite per a inscriure un naixement?

Nascuts en la mateixa localitat del registre en què se sol·licite la inscripció

Per a poder realitzar la inscripció hauràs d'aportar la documentació següent:

Fills nascuts dins del matrimoni (matrimonials):

 • Declaració dels promotors (pare, mare o parent més pròxim), i informe mèdic de part (imprés que se't facilitarà a l'hospital).
 • D.N.I., Passaport o N.I.E. dels pares i llibre de família (o document que acredite el matrimoni degudament legalitzat i traduït, si és el cas). Els pares estrangers que no puguen acreditar degudament el matrimoni hauran de comparéixer ambdós.

Fills nascuts fora del matrimoni (no matrimonials):

 • Declaració dels promotors, i informe mèdic de part (imprés que se't facilitarà a l'hospital).
 • Han d'acudir el pare i la mare, degudament identificats, a les oficines del Registre Civil, amb el DNI, passaport o NIE. A falta d'identificació, hauran d'acudir amb dos testimonis, majors d'edat i degudament identificats.
 • S'ha de fer constar l'estat civil de la mare. Per això, en cas d'un matrimoni anterior, haurà de trencar la presumpció legal de paternitat del marit i aportar certificat de matrimoni (amb la nota corresponent de separació o divorci), sentència ferma de separació o divorci (testimoniada). En cas de separació de fet, cal acudir amb dos testimonis.
 • En cas de ser viuda s'acreditarà amb el llibre de família en què conste la defunció del marit o amb el seu certificat de defunció i el llibre de família

IMPORTANT! Has de saber...

 • Que el termini per a inscriure el naixement és com a màxim de 30 dies naturals.
 • Que per a exercir el dret d'inversió de cognoms d'acord amb la Llei 40/1999, han de comparéixer per a l'esmentada inversió ambdós pares.

Nascuts en localitat diferent del Registre on se sol·licita la inscripció:

Per a poder realitzar la inscripció hauràs d'aportar la documentació següent:

- Fills nascuts dins del matrimoni (matrimonials):

 • Declaració dels promotors, i informe mèdic de part (imprés que se't facilitarà a l'hospital).
 • Certificat de l'hospital de no haver promogut la inscripció al lloc de naixement.
 • Han d'acudir al Registre Civil el pare i la mare de mutu acord, amb el D.N.I., Passaport o N.I.E. i el llibre de família.

- Fills nascuts fora del matrimoni (no matrimonials):

 • Declaració dels promotors, i informe mèdic de part (imprés que se't facilitarà a l'hospital).
 • Certificat de l'hospital de no haver promogut la inscripció al lloc de naixement.
 • Han de comparéixer el pare i la mare al Registre Civil de mutu acord, amb el DNI Passaport o NIE.
 • S'ha de fer constar l'estat civil de la mare. Per això, en cas d'un matrimoni anterior, haurà de trencar la presumpció legal de paternitat del marit i aportar certificat de matrimoni (amb la nota corresponent de separació o divorci), sentència ferma de separació o divorci (testimoniada). En cas de separació de fet, cal acudir amb dos testimonis.

IMPORTANT! Has de saber...

 • Que el termini per a inscriure el naixement és com a màxim de 30 dies naturals.
 • Que per a exercir el dret d'inversió de cognoms d'acord amb la Llei 40/1999, han de comparéixer per a l'esmentada inversió ambdós pares. Inscriure naixement.

Inscripció de naixement fora de termini de fills matrimonials:

 • Informe mèdic del facultatiu que va assistir el part. (Se sol·licita a l'hospital on va tindre lloc el naixement).
 • Certificat negatiu de naixement (se sol·licita amb els cognoms patern i matern i matern i patern del registre civil del domicili i lloc del naixement).
 • Certificat literal de naixement dels pares. (Legalitzat i traduït, si és el cas).
 • Certificat literal de matrimoni dels pares. (Legalitzat i traduït, si és el cas).
 • Fotocòpia del D.N.I., passaport o N.I.E. dels pares del no-inscrit.
 • Certificat d'empadronament. (Se sol·licita a l'Ajuntament).
 • Escrit instància que s'entregarà al Registre Civil.

Inscripció de naixement fora de termini de fills no matrimonials

 • Informe mèdic facultatiu d'assistència al part. (Se sol·licita a l'hospital).
 • Amb cognoms patern i matern -Amb els cognoms matern i patern -Amb els cognoms materns en el seu orde i invertit.
 • Certificat negatiu de naixement: (se sol·licita al registre civil del domicili i lloc del naixement del no-inscrit).
 • Certificat literal de naixement dels pares. (legalitzat i si és el cas, traduït).
 • Si algun dels pares és casat amb persona distinta o separat de fet:
 • Certificat literal de matrimoni amb nota de divorci o nota de separació. -Certificat literal de matrimoni junt amb la còpia de la sentència de separació o divorci o testimoni de la resolució corresponent. (legalitzat i si és el cas, traduït).
 • Fotocòpia del D.N.I., Passaport o N.I.E. dels pares de "no inscrit".
 • Certificat d'empadronament (se sol·licita a l'ajuntament).
 • Escrit instància que s'entregarà al Jutjat.